Journalistiek

De Journalisten op WeMakeTheNews
Een professioneel journalist is iemand voor wie journalistiek het hoofdberoep is en het hoofdinkomen vormt. Een semi-professioneel journalist is iemand voor wie journalistiek een part-time bezigheid is en minimaal 25% van het hoofdinkomen vormt. Beiden worden op WeMakeTheNews als Professioneel aangemerkt.
Een burger journalist is iemand die het naast andere werkzaamheden doet en gedreven is door een specifiek onderwerp of interesse veld. Kunnen gelegenheidsjournalisten zijn maar ook wetenschappers, kunstenaars, advocaten, consultants, specialisten maar ook liefhebbers van muziek, sport, toneel, film, festivals e.d.

Status professioneel Journalist
Indien iemand zich als professioneel heeft aangemeld en er blijkt dat de artikelen van slecht niveau zijn en/of niet voldoen aan goede journalistiek, behoudt WeMakeTheNews zich het recht voor om de status te veranderen in Burgerjournalist. De status professioneel kan alleen worden terug verkregen indien een lidmaatschap van de NVJ (Nederlandse Vereniging) en/of de NVF (de sectie fotojournalisten van de NVJ), de Buitenlandse Persvereniging (BPV) en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH), of een andere verklaring waaruit blijkt dat  de persoon journalist is, overlegd kan worden;

Een goede journalist
Gezien iedereen zich journalist kan noemen zijn er geen harde criteria. Er zijn wel eisen die gesteld kunnen worden aan goede journalistiek. Hiervoor verwijzen we naar de code van journalistiek (Bron:https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-genootschap-hoofdredacteuren-2008). In onze open samenleving komt de journalist het recht op vrije nieuwsgaring toe, én de verantwoordelijkheid het nieuws op een goede manier te brengen:

1. waarheidsgetrouw;
2. onafhankelijk;
3. fair;
4. open vizier.

Voor details zie de bron.

De eisen van de Belgische wet:
Volgens de Belgische wet moet een professioneel journalist aan de volgende eisen voldoen:

1° Tenminste eenentwintig jaar oud zijn;
2° In België, geheel noch gedeeltelijk vervallen verklaard zijn van de rechten opgesomd in de artikelen 31 en 123 sexies van het Strafwetboek en, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, in het buitenland geen veroordeling hebben ondergaan die, indien zij in België ware uitgesproken, geheel of gedeeltelijk het verlies van deze rechten tot gevolg zou hebben;
3° In zijn hoofdberoep en tegen bezoldiging deelnemen aan de redactie van dag- of periodieke bladen, radio- of televisienieuwsuitzendingen, filmjournaals, of persagentschappen, een en ander voor algemene berichtgeving;
4° Die werkzaamheid tenminste twee jaar lang als gewoon beroep uitgeoefend en ze niet sedert meer dan twee jaar gestaakt hebben;
5° Geen enkele vorm van handel drijven en met name geen op reclame gerichte werkzaamheid uitoefenen, behalve als directeur van een blad, een nieuwsuitzending, een filmjournaal of een persagentschap.
(Bron: http://www.journalistenloket.be)