Journalistiek

De Journalisten op WeMakeTheNews
Een professioneel journalist is iemand voor wie journalistiek het hoofdberoep is en het hoofdinkomen vormt. Een semiprofessioneel journalist is iemand voor wie journalistiek een parttime bezigheid is en minimaal 25% van het hoofdinkomen vormt. Beiden worden op WeMakeTheNews als Professioneel aangemerkt (PRO).
Een burgerjournalist is iemand die schrijven naast andere werkzaamheden doet en gedreven is door een specifiek onderwerp of interesseveld. Dit kunnen gelegenheidsjournalisten zijn maar ook wetenschappers, kunstenaars, advocaten, consultants, specialisten en liefhebbers van muziek, sport, toneel, film, festivals e.d.

Status professioneel Journalist
Indien iemand zich als professioneel heeft aangemeld en er blijkt dat de artikelen van slecht niveau zijn en/of niet voldoen aan goede journalistiek, behoudt WeMakeTheNews zich het recht voor om de status te veranderen in Burgerjournalist. De status professioneel kan alleen worden terug verkregen indien een lidmaatschap van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) en/of de NVF (de sectie fotojournalisten van de NVJ), de Buitenlandse Persvereniging (BPV) en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH), de vereniging van Vrije Journalisten (VJV) of een andere verklaring waaruit blijkt dat de persoon journalist is, overlegd kan worden;

Een goede journalist
‘Journalist’ is geen beschermd beroep. Aangezien iedereen zich dus journalist kan noemen zijn er geen harde criteria. Er zijn wel eisen die gesteld kunnen worden aan goede journalistiek. Hiervoor verwijzen we naar de code van journalistiek (Bron:https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-genootschap-hoofdredacteuren-2008). Samenvattend: in onze open samenleving komt de journalist het recht op vrije nieuwsgaring toe, én de verantwoordelijkheid het nieuws op een goede manier te brengen:

1. waarheidsgetrouw;
2. onafhankelijk;
3. fair;
4. open vizier.

De eisen van de Belgische wet:
Volgens de Belgische wet moet een professioneel journalist aan de volgende eisen voldoen:

1° Tenminste eenentwintig jaar oud zijn;
2° In België, geheel noch gedeeltelijk vervallen verklaard zijn van de rechten opgesomd in de artikelen 31 en 123 sexies van het Strafwetboek en, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, in het buitenland geen veroordeling hebben ondergaan die, indien zij in België ware uitgesproken, geheel of gedeeltelijk het verlies van deze rechten tot gevolg zou hebben;
3° In zijn hoofdberoep en tegen bezoldiging deelnemen aan de redactie van dag- of periodieke bladen, radio- of televisienieuwsuitzendingen, filmjournaals, of persagentschappen, een en ander voor algemene berichtgeving;
4° Die werkzaamheid tenminste twee jaar lang als gewoon beroep uitgeoefend en ze niet sedert meer dan twee jaar gestaakt hebben;
5° Geen enkele vorm van handel drijven en met name geen op reclame gerichte werkzaamheid uitoefenen, behalve als directeur van een blad, een nieuwsuitzending, een filmjournaal of een persagentschap.
(Bron: http://www.journalistenloket.be)